STANDARDY OCHRONY DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „W OGRODZIE” (POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM)
PREAMBUŁA

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik przedszkola traktuje każde dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki oraz swoich kompetencji.

AKTY PRAWNE:

Rozdział I

Objaśnienie terminów

Rozdział II

Zasady ochrony danych osobowych

Rozdział III

Zasady ochrony wizerunku dziecka

Rozdział IV

Zasady dostępu dzieci do Internetu

Rozdział V

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie bezpiecznych kontaktów w relacjach pracownik – dziecko, określających, jakie zachowania są dozwolone, a jakie niedozwolone w stosunku do dziecka.

Rozdział VI

Procedury interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka poza przedszkolem

NAUCZYCIEL:

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracowników przedszkola

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez kolegów

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki