Przedszkole w Ogrodzie Żywiec ul. Świętokrzyska 43, 34-300 Żywiec (Centrum)Przedszkole w Ogrodzie Żywiec


Kreatywne, nowatorskie, kameralne przedszkole położone wśród ogrodowej zieleni, gdzie Twoje dziecko poczuje się dobrze i bezpiecznie, jak w domu. Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z nią Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
     Dodatkowo realizuje program autorski, mający na celu zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, wykorzystujący indywidualne zdolności i potrzeby dziecka, jego ciekawość świata, jego możliwości i percepcję z uwzględnieniem naturalnej potrzeby dziecka do zabawy i wypoczynku.

Główne elementy naszego programu to:

zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec

RUCHY MALUCHY – aktywne spotkania z przyrodą i ukazywanie jej piękna, wyrabianie zwinności i sprawności ruchowej podczas zabaw na świeżym powietrzu, zapoznawanie dzieci z ogrodem w poszczególnych cyklach przyrody (kwiaty, warzywa, drzewa owocowe),

zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec

PACYNKOWO – innowacyjne (w formie zabawy i zajęć z rekwizytami oraz instrumentami) podejście do zajęć logopedycznych i nauki języka angielskiego, które są realizowane codziennie, wspieranie rozwoju mowy przy indywidualnym podejściu, nauka wczesnego czytania prowadzona przez logopedę metodą sekwencyjno-symultaniczną,

WESOŁE LUDKI – rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz plastycznej i sprawności fizycznej – zajęcia utrwalające nabyte umiejętności językowe (śpiewamy, rysujemy, ćwiczymy, bawimy się, ucząc się języka angielskiego),

zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec

MISIOWE SPOTKANIA – kształtowanie podstawowych powinności moralnych, postaw szacunku i wrażliwości na innych ludzi oraz umiejętności zgodnej współpracy, a także wyrabianie poczucia przynależności społecznej do grupy rówieśniczej, rodziny i naszej małej Ojczyzny - Żywiecczyzny, promowanie zdrowego stylu życia, nauka kulturalnego zachowania się dzieci w towarzystwie i przy stole, rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą, wdrażanie do samodzielności i dbania o ład oraz porządek - poprzez twórcze zajęcia oparte na metodach parateatralnych,

zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec

CERAMICZNIE I BAJKOWO, CZYLI BAJKOCZYTANIE Z BAJKOLEPIENIEM -spotkania z wartościowymi tekstami literackimi i zabawa z gliną, będąca kontynuacją tematyczną do czytanego tekstu – zajęcia te mają na celu rozwój fantazji i wyobraźni naszych wychowanków, a także umiejętności logicznego myślenia.

Nasze Przedszkole jest otwarte na sugestie rodziców w zakresie procesu wychowania, opieki i kształcenia dzieci. Na życzenie rodziców możemy zorganizować lekcje religii dostosowane do wieku dzieci uczęszczających na te zajęcia.Program realizowany w naszym żywieckim Przedszkolu uwzględnia możliwości, zainteresowania i potrzeby dzieci. Program podlega bieżącej ocenie i ewaluacji w oparciu o doświadczenia oraz potrzeby.

zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec

Strona dostępna również na Facebooku.

zdjęcie przedszkola w Ogrodzie Żywiec