KLAUZURA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” w Żywcu informuje o zasadach przetwarzania w Niepublicznym Przedszkolu „W Ogrodzie” w Żywcu danych osobowych oraz o przysługujących, osobie, której dane dotyczą, prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” w Żywcu jest Niepubliczne Przedszkole „W Ogrodzie” w Żywcu reprezentowane przez Dyrektora, mające siedzibę w Żywcu przy ulicy Świętokrzyskiej 43.
 2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” w Żywcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnieniach, może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznym Przedszkolu „W Ogrodzie” w Żywcu- Danych – Karoliną Stokłosa za pomocą adresu iodprzedszkolewogrodzie@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
 3. Administrator Danych Osobowych- Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” w Żywcu przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Niepublicznym Przedszkolu „W Ogrodzie” w Żywcu;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” w Żywcu;
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej, dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Niepublicznym Przedszkolem „ W Ogrodzie” w Żywcu;
  • gdy ma to zastosowanie – przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych:
  • prawo do żądania sprostowania ( poprawiania ) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne:
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa:
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, Osoba, której dane dotyczą, wzniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnionej podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu:
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osoba, której dane dotyczą lun na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany:
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  • prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Niepublicznym Przedszkolu „W Ogrodzie” w Żywcu danych osobowych.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.